(TH) Age of Empires II - วิธีหาไฟล์รีเพลย์ (Locating Game Replays)

ผู้เล่นสามารถหาไฟล์รีเพลย์จากในตัวเกมได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยการเปิดเกมขึ้นมาและเลือก Saves and Replays

Untitled1-1

 

วิธีดูรีเพลย์

  1. เลือกปุ่ม Replay
  2. เลือกรีเพลย์ที่ผู้เล่นต้องการดู
  3. เลือก Load replay เพิ่อเริ่มดู

Untitled4

 

วิธีส่งรีเพลย์ให้ Mogul เพื่อตรวจสอบ

  1. เลือก Open Saved Games Folder
  2. เลือกไฟล์รีเพลย์ที่ต้องการส่งตรวจสอบ
  3. แนบไฟล์มากับอีเมลของผู้เล่น หรืออัพโหลดลง cloud และแนบลิ้งในอีเมล
  4. ผู้เล่นสามารถส่งอีเมลพร้อมรีเพลย์ในกรณีที่ต้องการให้ทางเราตรวจสอบมาได้ที่ support@mogul.gg

Untitled5