(VI) Age of Empires II - Định Vị Bản Lưu Của Trò Chơi (Locating Game Replays)

Chỉ với vài bước đơn giản, các bạn có thể tìm và gửi bản lưu của Age of Empires II.

Sau khi mở Age of Empires II, nhấn vào mục “Bản Lưu và Ghi Lại”. 

Untitled1-1

 

Xem bản lưu của bạn

  1. Chọn mục Lưu Ván Chơi.
  2. Chọn bản lưu mà bạn muốn xem.
  3. Nhấn nút Tải Ván Chơi để xem.

Untitled4

 

Gửi bản lưu của bạn

  1. Nhấn nút “Mở thư mục ván chơi đã lưu”.
  2. Chọn đúng file bản lưu.
  3. Đính kèm nó qua email hoặc tải lên các trang lưu trữ.
  4. Nếu bạn muốn gửi bản lưu cho Mogul xem xét, hãy gửi qua địa chỉ email support@mogul.gg.

Untitled5